• वार्षिक व्याज दर : ८% ।
  • रकम झिक्दा रु.५,००० न्यूनतम मौज्दात रहनु पर्ने ।
  • दैनिक मौज्दातको आधारमा त्रैमासिक व्याज प्रदान गरिने ।
  • एकैदिनमा रु. ५ लाख भन्दा बढि झिक्नु परेमा अग्रिम जानकारी गराउनु पर्ने ।